மாறாதோ........

நிமிஷங்கள் எல்லாம்
நினைவுகளாய் மாறின......
வருஷங்கள் எல்லாம் 
வார்த்தைகளாய் மாறின......
இரு விழி பார்வைகள் கூட
வாசலாய் மாறின......
ஆனால் 
உன் மனது மட்டும்
என்  காதலை ஏற்காதோ.....
உன் நினைவுகள் அனைத்தும் 
நானாக மாறாதோ......

Comments

Popular posts from this blog

ரகசியத்தை சொல்லிவிடு

நீ இருந்தால்

உன் நினைவு.......