Posts

Showing posts from March, 2017

காகிதமாய்.....

Image
வெற்று காகிதமாய் இருக்க ஆசை.... மற்றவர் கனவுகளால் தவிக்காமல்... எவர் வார்த்தைகளையும் சுமக்காமல்... அடுத்தவர் பொழுதுபோக்குக்கு கதையாகாமல்..
நானாய் இருக்க ஆசை.. வெற்று காகிதமாய்...