காகிதமாய்.....Image result for வெற்று காகிதம் கவிதைவெற்று காகிதமாய் இருக்க
ஆசை....
மற்றவர் கனவுகளால்
தவிக்காமல்...
எவர் வார்த்தைகளையும்
சுமக்காமல்...
அடுத்தவர் பொழுதுபோக்குக்கு
கதையாகாமல்..

நானாய் இருக்க ஆசை..
வெற்று காகிதமாய்...

Comments

Popular posts from this blog

ரகசியத்தை சொல்லிவிடு

நீ இருந்தால்

உன் நினைவு.......