நீ இருந்தால்

மழையின் சாரல்
மகிழ்ச்சியின் தூரல்
நீ இருந்தால்.......

மழலையின் சிரிப்பு
மனதினில் தவிப்பு
நீ இருந்தால்.......

இயற்கையின் வனப்பு
இதயத்தில் தவிப்பு
நீ இருந்தால்.......

Comments

Popular posts from this blog

ரகசியத்தை சொல்லிவிடு

உன் நினைவு.......